Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Staj Hakkında • Stajlar Ön Lisans programlarında en erken ikinci yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır; ancak ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin başvurusu ve ilgili bölüm/program başkanının onayı ile ikinci yarıyılı izleyen normal eğitim-öğretim yarıyılları içinde de staj yapılabilir.
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde stajlar Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü hariç en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde ise stajlar ikinci yarıyılı izleyen yaz aylarında en az 20 iş günü olarak iki veya üç eşit parçaya bölünerek toplam 60 iş günü olarak yapılır. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nde ise stajlar dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 20 iş günü olarak iki eşit parçaya bölünerek toplam 40 iş günü olarak yapılır.
 • Bu yönergede belirtilmeyen lisans programlarının stajları en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır.
 • Kayıtlı oldukları derslere devam zorunluluğu olmayan normal öğretim öğrencileri stajlarını eğitim-öğretim yarıyılları içinde de yapabilirler.
 • Staj Programlarında bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışılan işyerlerinde cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir. Resmi ve dini bayram tatilleri iş günü olarak kabul edilmez.
 • Yaz dönemi stajları bahar yarıyıl sonu final sınavlarının son gününden itibaren başlar.
 • Bütünleme Sınavlarına girecek olan ve yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin derslere devam, sınav ve staja devam yükümlülükleri öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Öğrencinin herhangi bir mazereti bu yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
 • Stajlar belirlenen süreler için kesintisiz olarak tamamlanır. Beş iş gününe kadar olan hastalık raporları ve işyeri staj yetkilisince uygun görülen üç iş gününe kadar olan devamsızlıkları mazeret olarak kabul edilir. Stajına mazeretli/mazeretsiz olarak en az dokuz iş günü devam etmeyen öğrenci hiç staj yapmamış sayılır. Mazeretli/mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır. Öğrencinin veya staj yerinin bu durumu bildirmemesi halinde sorumluluk kendilerine aittir.
 • Belirlenen staj süresini isteğe bağlı olarak uzatan öğrenci için ek sigorta işlemi yapılmaz. 
 • Öğretim planlarında staj zorunluluğu bulunmayan öğrenciler isteğe bağlı staj yapmak için başvuruda bulunamaz.   

STAJ YERLERİNİN BELİRLENMESİ
 
 • Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, ilgili Bölüm / Program Başkanlığı veya staj koordinatörü karar verir. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşların İstanbul Gelişim Üniversitesi için tahsis ettikleri staj yerleri ve öğrenci kontenjanları Bölüm / Program Başkanlığı tarafından edilir. Öğrenciler stajlarını ilgili birimlerin onay vermesi halinde Üniversite içinde ki araştırma merkezleri veya birimlerinde de yapabilir.
STAJ BAŞVURUSU
 
 • Staja başvuracak öğrenciler üç adet Zorunlu Staj Formunu doldurur ve ilgili birimlerin Dekan / Müdür veya yardımcısı, Bölüm Başkanı veya yardımcısı ve Staj Yeri Yetkilisine onaylattıktan sonra sigorta giriş işlemlerinin yapılabilmesi için üç adet formu staj başlama tarihinden en az yedi gün önce öğrenci işlerine onaylatır ve onaylı formların bir tanesini öğrenci işlerine, bir tanesini Program/ Bölüm Başkanına ve bir tanesini de staj yapacağı kuruma teslim eder. Başvuru formları onaylanan öğrencilerin formda belirttikleri tarihler için tüm sigorta işlemleri İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilir.
 • Yurt dışından staj kabulü alan ve staj süresince özel sağlık sigortası yaptırdığını belgeleyen öğrenciler ile Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanarak staj yapmalarına ilgili yönetim kurullarca  izin verilen öğrenciler için Üniversite tarafından bir sigorta işlemi yapılmamaktadır.
 • Staja başlayan öğrenciler staj faaliyetlerini web sayfasından erişilebilen bir staj defterine günlük olarak raporlar ve staj sonunda bu defterin her bir sayfasını iş yeri sorumlusuna onaylattıktan sonra staj defterini staj koordinatörüne teslim eder.

UBF Zorunlu Yaz Stajı Formu 

UBF Zorunlu Yaz Stajı Defteri 


STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Staj Komisyonu kendisine teslim edilen staj defterleri ile ilgili tüm belgeleri inceler, değerlendirir ve değerIendirme sonuçlarını staj değerlendirme formuna işler.
 • DeğerIendirme sonucunda öğrencinin staj defterinin en geç bir ay içerisinde düzeltme yapılmasını isteyebilir veya reddedebilir.
 • Reddedilen ve onaylanmayan staj defterleri ile ilgili değerIendirme formunun bir kopyası staj koordinatörü tarafından öğrenciye imza karşılığında teslim edilir.
 • Uygun bulunan ve onaylanan staj defterleri ve değerIendirme formları bir tutanak ile staj koordinatörüne teslim edilir.
 • Yurt dışında staj yapmasına ilgili yönetim kurulunca izin verilen öğrencilerin staj ile ilgili belgeleri staj değerlendirme komisyonu tarafından incelenip sonucu staj değerIendirme formu ile bielikte ilgili staj koordinatörü aracılığı ile dekanlık veya müdürlüğe bildirilir.
 • Staj defteri onaylanmayan öğrenciler değerIendirme formlarının kendilerine tebliğ edildiği tarih veya başarı notlarının ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde öğrenci işleri daire başkanlığına başvurur.

Haklı ve geçerli bir mazereti olsun veya olmasın staj çalışmalarını, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun öngördüğü öğretim süresi içinde tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez.

Staj süresince öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu hükümleri ihlal eden öğrencilerin stajları tamamlanmamış sayılır ve haklarında disiplin işlemi başlatılır.

Öğrenciler kusurları nedeni ile staj yerine verecekleri zararlarda o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin bu konuda bir sorumluluğu yoktur,

Staj defterleri öğrenci özlük dosyasında saklanır.

Yatay / Dikey geçiş yoluyla veya Merkezi Yerleştirme ile İstanbul Gelişim Universitesi'ne kayıt yaptıran ve daha önce eğitim aldıkları kurumda yapmış oldukları stajları tamamen veya kısmen uygun bulunmayan öğrenciler stajlarının eksik kalan günlerini tamamlamak zorundadır.

Öğrenciler staj yaptıkları kurum ve kuruluşların çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kural ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır.

Normal eğitim öğretim süresi içerisinde staj zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin staj başvurusunda bulunabilmeleri için Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında mütevelli heyetince belirlenen staj ücretini ödemekle yükümlüdür.

Bölüm kurulları ilgili yönetim kurulunun onayı ile staj uygulama esasları tespit edebilir.
 

İGÜ Staj Yönergesi için tıklayınız. 
Detaylı bilgi için tıklanıyınız.