Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ertuğrul Ayrancı’nın "Bankaların Sermaye Yeterliliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi" Üzerine Makale Çalışması Yayımlandı.


Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Üyesi Ayşegül Ertuğrul Ayrancı’nın “Sermaye Yeterliliğini Etkileyen Faktörlerin Panel Regresyon Yardımıyla Belirlenmesi: Mevduat Bankaları Örneği” isimli makalesi International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries dergisinde yayımlanmıştır.
Bankacılık sektörünün temel hizmet ve faaliyet konusu kaynaklara aracılık yapma fonksiyonudur. Finansal küreselleşmeyle birlikte finansal sistem ve finansal ürünler çeşitlenmiş ve teknolojinin küreselleşmesiyle de birlikte bankacılık sektöründe yapısal değişiklikler ortaya çıkmıştır. Finansal ürünlerin çeşitlenmesi risklerinde farklılaşmasına neden olmuştur.
 
Bankaların risk ve karlılık yönetiminde, sermaye yapılarının riskleri karşılayacak düzeyde olması büyük önem taşımaktadır. Bankaların sermaye yapılarının gücü ve yeterliliği bankacılık sisteminin güvenli bir şekilde işlemesinin en önemli koşuludur. Sermaye yeterliliği oranı ne kadar etkili ve verimli bir şekilde kullanılırsa o derecede bankaların etkinliği de artmaktadır.
 
Bu çalışmanın amacı, 2010-2020 dönemi yıllık veriler için, Türk bankacılık sektörü kamu ve özel sermayeli mevduat bankalarına yönelik, panel regersyon analizi yardımıyla sermaye yeterliliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
 
 Panel regresyon analizi sonucunda; aktif karlılığı, likidite yeterlilik oranı, mevduat düzeyi ve yasal özkaynak / risk ağırlıklı kalemler toplamı oranlarının sermaye yeterliliği rasyosunu pozitif yönde, takipteki alacaklar (brüt) / toplam nakdi krediler oranının negatif yönde istatistik anlamlı etkilediği belirlenmiştir. Sermaye yeterliliği üzerinde olumlu yönde en etkili değişkenler aktif karlılığı ve likidite yeterlilik oranı olarak elde edilmiştir.

Haberler

Tüm Haberler